Tiêu điểm
Liên kết website
QuaÒng caìo
Phân nhóm thực hành và thực tập khoá 09 năm học 2011
2/28/2011 9:06:39 AM

I.   yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc đợt thực tập theo hướng dẫn của nhà trường
II.  Giáo viên phải có trách nhiệm trong việc hướng dẫn thực hành để các em có kết quả cao nhất
Danh sách phân nhóm cụ thể như sau:
1. Lớp THA6 - 09
Nhóm 1
   
Tr­êng Trung cÊp kinh tÕ kü thuËt th­¬ng m¹i sè 1
danh s¸ch häc sinh líp tha6 -09
thuéc nhãm thÇy hoµng anh  h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh Quª qu¸n Ghi chó
1 NguyÔn Minh  §¹o 14/5/1993 Hoa L­ - Ninh B×nh  
2 Cao Quý §¹t 1/6/1993 TX H­ng Yªn - H­ng Yªn  
3 Lª Th¸i  B×nh 24/4/1990 Tõ Liªm - Hµ Néi  
4 Ph¹m ThÕ  C­êng 16/8/1991 B×nh Giang - H¶i D­¬ng  
5 Ph¹m §øc Duy 2/9/1990 Thanh Oai - Hµ Néi  
6 NguyÔn Ngäc H¶i 6/10/1991 øng Hoµ - Hµ Néi  
7 ThiÒu §×nh 17/7/1989 Ho»ng Ho¸ - Thanh Ho¸  
8 NguyÔn Thu Lan 1/1/1991 TX Phóc Yªn - VÜnh Phóc  
9 NguyÔn ViÕt  Nam 28/12/1988 ThuËn §øc - §ång Híi  
10 §ç ThÞ Hång Nhung 20/11/1991 Sãc S¬n  - Hµ Néi  
11 Tr¸ng A 9/3/1991 Si ma Cai - Lµo Cai  
12 TrÇn V¨n T©n 11/10/1991 Sãc S¬n  - Hµ Néi  
13 TrÇn V¨n ThiÕt 9/12/1990 Vò Th­ - Th¸i B×nh  
14 Lª ThÞ Thuú 1/4/1990 TP §iÖn Biªn - §iÖn Biªn  
15 Hoµng Minh TiÕn 24/5/1990 TX B¾c K¹n - B¾c K¹n  
16 Chu §øc Toµn 14/10/1993 Hoµi §øc - Hµ T©y  
17 Lª ThÞ  V©n  12/10/1993 TiÒn H¶i - Th¸i B×nh  
18 Giang TuÊn  26/9/1991 S¬n T©y - Hµ Néi  

Nhóm 2
danh s¸ch häc sinh líp tha6 -09
thuéc nhãm thÇy quyÕt  h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh Quª qu¸n Ghi chó
1 §ç TuÊn Anh 2/11/1993 TP Ninh B×nh - Ninh B×nh  
2 NguyÔn §øc  C­êng 30/9/1991 Gia L©m  - Hµ Néi  
3 Hoµng C«ng C­êng 19/10/1987 TP §iÖn Biªn - §iÖn Biªn  
4 Mai §×nh ChiÕn 10/9/1990 §èng §a - Hµ Néi  
5 §inh V¨n DuyÖt 30/12/1989 T©n S¬n - Phó Thä  
6 §inh V¨n Giang 3/6/1991 N«ng Cèng - Thanh Ho¸  
7 Bïi ViÕt  HiÖp 2/8/11991 L¹c Thuû - Hoµ B×nh  
8 L­u Ngäc  Kh¸nh 2/2/1991 Méc Ch©u - S¬n La  
9 NguyÔn Phan Long 15/8/1991 Hoµi §øc  - Hµ Néi  
10 Bïi Xu©n M·o 2/1/1987 Ch­¬ng Mü - Hµ Néi  
11 Ph¹m V¨n  Nam 13/6/1987 Kim S¬n - Ninh B×nh  
12 NguyÔn V¨n Ngäc 24/2/1990 Sãc S¬n  - Hµ Néi  
13 Bïi V¨n  Quèc 20/8/1988 TX Hång LÜnh - Hµ TÜnh  
14 NguyÔn ViÖt  Th¾ng 18/11/1991 Xu©n Tr­êng  - Nam §Þnh  
15 §inh ThÞ Thoa 3/9/1990 Yªn S¬n - Tuyªn Quang  
16 TrÇn ThÞ  Thuý 30/3/1990 Hoµi §øc - Hµ Néi  
17 Bïi V¨n Tïng 21/9/1991 Yªn Dòng - B¾c Giang  
18 Ma V¨n  TuyÒn 27/11/1991 B¶o L©m - Cao B»ng  
19 TrÇn Xu©n ViÖt 15/6/1992 Kim S¬n - Ninh B×nh  

2.Lớp KTA3 - 09
Nhóm 1
danh s¸ch häc sinh líp kTA3-09
thuéc nhãm c« th¶o  h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh Quª qu¸n ghi chó
1 Vâ V¨n §¹t 22/2/1991 Nghi Léc - NghÖ An  
2 Hoµng Quý B¾c 28/4/1991 TX S«ng C«ng - Th¸i Nguyªn  
3 Chu ThÞ Giang 11/6/1990 Cao Léc - L¹ng S¬n  
4 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 15/5/1991 §oan Hïng  - Phó Thä  
5 §ç ThÞ Thu  H»ng 28/4/1990 TP Yªn B¸i - Yªn B¸i  
6 TrÇn ThÞ H­¬ng 5/3/1991 Quúnh L­u - NghÖ An  
7 NguyÔn Hång 20/10/1991 §«ng Anh  - Hµ Néi  
8 TrÇn Hång H¹nh 6/10/1991 Kim B¶ng - Hµ Nam  
9 Hµ ThÞ Håi 26/9/1991 Na Hang  - Tuyªn Quang  
10 NguyÔn ThÞ Hång 12/10/1990 Yªn Thµnh - NghÖ An  
11 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 04/09/88 Mª Linh - Hµ Néi  
12 TrÇn ThÞ Hoµi 15/4/1991 NghÜa §µn  - NghÖ An  
13 §oµn ThÞ Hoa 12/9/1989 Lý Nh©n - Hµ Nam  
14 NguyÔn Thuú  Linh 16/12/1991 Hoµi §øc - Hµ Néi  
15 §ç ThÞ  LiÔu 30/11/1991 Phæ Yªn - Th¸i Nguyªn  
16 Ng« ThÞ Loan 3/4/1991 Thanh Liªm - Hµ Nam  
17 NguyÔn ThÞ  Mai 1/10/1991 ¢n Thi - H­ng Yªn  
18 Lª ThÞ H­¬ng Nam 20/9/1991 Ba V× - Hµ Néi  
19 Lª ThÞ Thanh Ngµ 19/5/1991 øng Hoµ - Hµ Néi  
20 §ç ThÞ Ngäc 10/9/1991 Thanh Xu©n - Hµ Néi  
21 Ng« ThÞ BÝch Ngäc 16/2/1986 Tõ Liªm - Hµ Néi  
22 Ph¹m ThÞ NguyÖt 13/5/1990 Hoµi §øc - Hµ Néi  
23 NguyÔn ThÞ Nhung 26/7/1988 HËu Léc - Thanh Ho¸  
24 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng 9/8/1991 Vò Quang - Hµ TÜnh  
25 N«ng ThÞ Kim QuÕ 1/3/1991 V¨n L·ng  - L¹ng S¬n  
26 NguyÔn ThÞ S¸u 20/7/1991 Yªn B×nh - Yªn B¸i  
27 NguyÔn ThÞ T©m 22/9/1990 Th­êng TÝn - Hµ Néi  
28 T¹ ThÞ T©n 23/11/1991 Phóc Thä - Hµ Néi  
29 NguyÔn V¨n Th¾ng 1/11/1991 Phñ Lý - Hµ Nam  
30 §Æng V¨n Th¾ng 1/6/1988 H­ng Hµ - Th¸i B×nh  
31 V¨n ThÞ Thanh 16/7/1991 Quúnh L­u - NghÖ An  
32 NguyÔn ThÞ Kim  Thoa 6/8/1991 §an Phu­îng - Hµ Néi  
33 TrÇn ThÞ Thu Thuû 5/6/1991 Kim B¶ng - Hµ Nam  
34 Vò ThÞ BÝch Thuû 25/12/1991 Phóc Thä - Hµ Néi  
35 Lß §øc Toan 3/10/1991 Mai S¬n - S¬n La  
36 Vy ThÞ Thanh Trµ 1/9/1991 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
37 NguyÔn ThÞ KiÒu Trang 14/6/1991 Mü §øc - Hµ néi  
38 Ph¹m V¨n  Vi 19/9/1991 V¨n ChÊn - Yªn B¸i  
39 Lª M¹nh ViÖt 7/3/1991 P Duyªn H¶i - TP Lµo Cai  
40 NguyÔn ThÞ Thanh Xu©n 29/9/1991 Nam Trùc - Nam §Þnh  

Nhóm 2
danh s¸ch häc sinh líp kTA3-09
thuéc nhãm c« quyªn h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh Quª qu¸n ghi chó
1 Lª ThÞ H¶i  §­êng 3/10/1989 TP Vinh - NghÖ An  
2 NguyÔn ThÞ  An 13/5/1991 Thä Xu©n - Thanh Ho¸  
3 Tr­¬ng ThÞ KiÒu Chang 28/9/1989 Chiªm Ho¸ - Tuyªn Quang  
4 §ç ThÞ H­¬ng 9/5/1991 NghÜa H­ng - Nam §Þnh  
5 TrÇn ThÞ H­¬ng 5/12/1991 §iÖn Biªn - §iÖn Biªn  
6 NguyÔn ThÞ H­¬ng 12/7/1991 §« L­¬ng - NghÖ An  
7 Nghiªm ThÞ Thu H­¬ng 23/4/1991 Sãc S¬n  - Hµ Néi  
8 NguyÔn ThÞ  H¹nh 6/2/1990 Thanh Liªm - Hµ Nam  
9 §ç ThÞ H¹nh 20/7/1990 Phóc Thä - Hµ Néi  
10 TrÇn ThÞ Hång 12/3/1991 Gia Léc - H¶I D­¬ng  
11 Lß Thuý H­êng 17/11/1991 TP S¬n La - S¬n La  
12 Phan ThÞ  Hoa 9/10/1991 Ba V× - Hµ Néi  
13 NguyÔn ThÞ Hoa 2/9/1991 Yªn §Þnh - Thanh Ho¸  
14 NguyÔn ThÞ Thu Lan 8/6/1990 Quèc Oai - Hµ Néi  
15 TrÇn ThÞ 7/4/1990 Phï Cõ  - H­ng Yªn  
16 NguyÔn ThÞ Mai 24/1/1991 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
17 §µo ThÞ MÕn 6/8/1991 §«ng Anh  - Hµ Néi  
18 TrÇn Thµnh Nam 14/11/1985 Yªn B×nh - Yªn B¸i  
19 Quµng ThÞ Nga 26/3/1991 Quúnh Nhai - S¬n La  
20 Høa V¨n Ngäc 7/2/1991 Cao Léc - L¹ng S¬n  
21 NguyÔn ThÞ Ngoan 10/6/1991 Lôc Nam - B¾c Giang  
22 Vi V¨n  Nguyªn 5/6/1991 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
23 NguyÔn ThÞ Nhung 12/7/1991 Nh­ Thanh - Thanh Ho¸  
24 NguyÔn ThÞ Oanh 27/7/1991 Gia B×nh - B¾c Ninh  
25 Ng« ThÞ Ph­¬ng 20/9/1991 Quúnh L­u - NghÖ An  
26 §ç Hång Ph­¬ng 27/9/1990 M­êng la - S¬n La  
27 M¸ A Phæ 12/6/1989 Sa Pa - Lµo Cai  
28 NguyÔn ThÞ Quúnh 12/1/1991 Quúnh L­u - NghÖ An  
29 Hoµng ThÞ T×nh 12/2/1991 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
30 NguyÔn ThÞ  Th­¬ng 2/10/1989 Th¹ch Hµ - Hµ TÜnh  
31 Vi V¨n  Thµ 17/7/1989 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
32 NguyÔn ThÞ Thanh 12/9/1990 VÜnh T­êng - VÜnh Phóc  
33 T¹ ThÞ Thu 24/8/1991 Phóc Thä - Hµ Néi  
34 Vò ThÞ Thuû 12/9/1991 Tø Kú - H¶I D­¬ng  
35 NguyÔn ThÞ Trang 7/5/1991 L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh  
36 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang 21/5/1990 S«ng M·  - S¬n La  
37 Ph¹m Thuú V©n 5/11/1989 T©n yªn - B¾c Giang  
38 L­u TuÊn 1/8/1991 Long Biªn - Hµ Néi  
39 Bïi ThÞ ThÞnh 11/10/1982 TrÊn Yªn - Yªn B¸i  
40 Lª Nh­ Linh 29/7/1989 Kim S¬n - Ninh B×nh  
41 Hà Thị Minh Ch©u      

3.Lớp KTB2 - 09
Nhóm 1
Thùc tËp tèt nghiÖp n¨m 2011
 
Gi¸o viªn h­íng dÉn :NguyÔn ph­¬ng Th¶o
Líp KTB3 - 09 Chuyªn Ngµnh KÕ To¸n
Sè TT Hä Vµ Tªn Ngµy Sinh Ghi chó
1 NguyÔn ChiÕn C«ng 14/4/1991  
2 NguyÔn ThÞ Chinh 2/7/1991  
3 NguyÔn Quèc Thi Dung 20/1/1991  
4 NguyÔn ThÞ Duyªn 5/11/1985  
5 Cao ThÞ Gi¸ng 25/11/1991  
6 Hoµng V¨n  H©n 20/8/1985  
7 Lß V¨n H­¬ng 1/2/1989  
8 TrÇn ThÞ Thu H­¬ng 25/2/1988  
9 Bïi ThÞ Lan  H­¬ng 1/9/1991  
10 Phan ThÞ Thu 20/11/1990  
11 TrÇn ThÞ  9/11/1990  
12 L­¬ng Thanh H¶i 22/11/1983  
13 Tèng ThÞ Thu HiÒn 3/2/1991  
14 V¨n ThÞ Hoµ 16/3/1991  
15 V× ThÞ  Hoµi 18/9/1989  
16 NguyÔn ThÞ Kim  HuÖ 1/6/1991  
17 Hoµng ThÞ Ngäc HuyÒn 22/3/1991  
18 NguyÔn Minh HuyÒn 17/8/1991  
19 L¹i ThÞ Khuyªn 11/6/1991  
20 Mïng ThÞ LËp 18/6/1992  
21 TrÇn ThÞ  Liªn 1/11/1991  
22 NguyÔn Vò Linh 27/3/1991  
23 §ç ThÞ Loan 11/7/1990  
24 NguyÔn ThÞ LuËt 19/5/1991  
25 NguyÔn ThÞ 23/9/1991  
26 NguyÔn ThÞ Mïi 14/10/1991  
27 Lª Hoµng Nam 7/6/1991  
28 NguyÔn ThÞ Ngäc 27/1/1991  
29 NguyÔn ThÞ Nhµi 24/3/1989  
30 NguyÔn ThÞ 26/5/1991  
31 Vò ThÞ Thu Ph­¬ng 25/11/1991  
32 Ph¹m ThÞ  Phóc 7/12/1991  
33 NguyÔn ThÞ 18/3/1991  
34 §µo ThÞ Th¶o 2/5/1991  
35 NguyÔn ThÞ  Th¾m 23/10/1991  
36 §inh ThÞ Thanh 22/1/1990  
37 NguyÔn LÖ  Thu 13/4/1989  
38 Ph¹m ThÞ Thu 5/2/1991  
39 §Æng ThÞ R­îu  Thuú 4/4/1985  
40 NguyÔn ThÞ Thanh Thuý 15/11/1991  
41 Phan ThÞ Thanh Thuú 26/9/1991  
42 NguyÔn ThÞ Thu Trang 1/6/1991  
43 §µm ThÞ TuyÕt 26/7/1989  
44 NguyÔn ThÞ TuyÕt 25/4/1991  
45 L¹i ThÞ V©n 23/1/1991  
46 TrÞnh TuÊn  15/8/1991  
47 TrÇn ThÞ Xu©n 11/8/1991  
48 Bïi V¨n NguyÔn 1/11/1991  

Nhóm 2.
Tr­êng Trung cÊp kinh tÕ kü thuËt thu¬ng m¹i sè 1
 
Thùc tËp tèt nghiÖp n¨m 2011
Gi¸o viªn h­íng dÉn :Ph¹m thÞ Quyªn
Líp KTB3 - 09  Chuyªn Ngµnh KÕ To¸n
Sè TT Hä Vµ Tªn Ngµy Sinh Ghi chó
3 TrÇn Thanh Chi 18/4/1991  
4 L­êng V¨n  Dän 26/11/1988  
5 T¹ ThÞ  Duyªn 18/7/1988  
6 TrÇn ThÞ DuyÖt 28/5/1990  
7 Ng« ThÞ Thuý H»ng 24/7/1991  
8 Bïi ThÞ Lan  H­¬ng 1/9/1991  
9 TrÇn ThÞ H­¬ng 2/2/1990  
11 NguyÔn Ngäc  12/12/1991  
12 NguyÔn ThÞ H¶i 8/3/1991  
13 TrÞnh ThÞ BÝch H¹nh 9/10/1991  
14 Bïi ThÞ HiÒn 6/1/1991  
15 §Æng ThÞ Hoµi 10/3/1991  
16 Ph¹m ThÞ Hoan 12/6/1990  
17 NguyÔn ThÞ HuÖ 14/12/1991  
18 NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 25/6/1991  
19 NguyÔn ThÞ HuyÒn 1/6/1991  
20 Lß V¨n  KiÕn 15/5/1991  
21 NguyÔn ThÞ Liªn 15/5/1991  
22 Lª ThÞ Liªn 6/4/1989  
23 NguyÔn ThÞ Lôa 26/5/1991  
24 NguyÔn ThÞ Th«ng L­u 5/2/1990  
25 NguyÔn ThÞ Ly 16/12/1991  
26 NguyÔn ThÞ 14/2/1991  
28 Lª ThÞ Thuý Nga 22/4/1988  
29 NguyÔn ThÞ Nh©m 15/12/1991  
30 NguyÔn ThÞ Nhung 11/1/1991  
31 V­¬ng Seo  Ph­¬ng 23/3/1990  
32 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng 25/7/1991  
33 Lª ThÞ Thanh T©m 16/4/1991  
34 Lª ThÞ Th¶o 4/9/1989  
35 §oµn ThÞ  Th¶o 24/12/1991  
36 TrÇn ThÞ Thanh 6/11/1978  
37 NguyÔn ThÞ ThiÕc 1/2/1991  
38 TrÇn ThÞ Thu 15/3/1988  
39 Ph¹m V¨n Thùc 19/3/1990  
40 L­¬ng ThÞ Trang 9/7/1991  
41 §inh ThÞ Tr©m 5/2/1991  
42 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 17/4/1991  
43 Hoµng Thanh TuÊn 14/7/1991  
44 NguyÔn ThÞ TuyÕt 10/7/1987  
45 NguyÔn ThÞ Uyªn 15/9/1991  
46 Lª ThÞ V©n 9/9/1980  
47 Ph¹m ThÞ Vui 6/11/1989  
48 Hµ ThÞ Ngäc 8/11/1991  

4.Lớp KTC3 - 09
Nhóm 1
danh s¸ch häc sinh líp kTc3-09
thuéc nhãm c« quyªn  h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh quª qu¸n ghi chó
1 NguyÔn ThÞ An 17/9/1991 Tõ Liªm - Hµ Néi    
2 NguyÔn QuyÕt  ChiÕn 7/6/1990 H¶I Hµ - Qu¶ng Ninh    
3 §µm Thuý Diªn 8/11/1990 Quúnh Phô - Th¸I B×nh    
4 TrÇn ThÞ Dung 25/2/1991 Nga S¬n  - Thanh Ho¸    
5 NguyÔn ThÞ H»ng 25/11/1991 §«ng H­ng - Th¸i B×nh    
6 TrÇn ThÞ 16/10/1991 Yªn Dòng - B¾c Giang    
7 Tßng ThÞ Hång 13/3/1991 Quúnh Nhai - S¬n La    
8 Ph¹m ThÞ HiÒn 1/1/1991 Thanh Hµ - H¶I D­¬ng    
9 §inh ThÞ Thuý HiÒn 10/10/1991 §«ng Anh - Hµ Néi    
10 Phan TiÓu  Hoa 14/7/1991 §èng §a - Hµ Néi    
11 NguyÔn Thu HuyÒn 4/10/1987 T©y Hå - Hµ Néi    
12 NguyÔn Mai  Lan 24/1/1991 Kim B«i - Hoµ B×nh    
13 NguyÔn ThÞ Loan 15/7/1991 §«ng Anh - Hµ Néi    
14 T¹ ThÞ  Loan 20/8/1991 Ngäc LÆc  - Thanh Ho¸    
15 Lª V¨n  Nam 19/12/1990 Lang Ch¸nh - Thanh Ho¸    
16 §oµn Vò Hång Ngäc 5/11/1991 Sãc S¬n  - Hµ Néi    
17 NguyÔn ThÞ Nguyªn 23/11/1991 §«ng H­ng - Th¸I B×nh    
18 Bïi ThÞ Nhung 22/4/1991 Giao Thuû - Nam §Þnh    
19 Phïng ThÞ Nhung 19/12/1991 Giao Thuû - Nam §Þnh    
20 §ç Hång  Nhung 13/10/1989 Ba V× - Hµ Néi    
21 Ng« ThÞ BÝch  Ph­îng 9/4/1990 TT Yªn Ch©u - S¬n La    
22 Phïng Nh­ Quúnh 30/4/1991 Phï Yªn - S¬n la    
23 TrÇn ThÞ S¸u 10/11/1991 CÈm Khª - Phó Thä    
24 §ç ThÞ Th¬ 22/8/1991 Thanh Liªm - Hµ Nam    
25 NguyÔn ThÞ Th¾m 18/12/1991 Phóc Thä - Hµ Néi    
26 NguyÔn ThÞ Thanh 17/7/1989 HiÖp Hoµ - B¾c Giang    
27 Hoµng ThÞ Thu 15/11/1989 Quúnh Nhai - S¬n La    
28 Th¸i ThÞ Thuý 21/3/1991 Thanh Oai - Hµ Néi    
29 §Æng ThÞ Toan 1/5/1991 §«ng Anh - Hµ Néi    
30 Bïi DiÖu Trinh 17/3/1991 Trùc Ninh - Nam §Þnh    
31 NguyÔn ThÞ TuyÕt 1/11/1991 Th¹ch ThÊt - Hµ Néi    
32 Bµn Phóc Yªn 2/12/1990 Lôc Yªn - B¾c Giang    

Nhóm 2
danh s¸ch häc sinh líp kTc3-09
thuéc nhãm c« th¶o  h­íng dÉn lµm b¸o c¸o thùc hµnh tèt nghiÖp
STT hä vµ tªn Ngµy sinh Quª qu¸n ghi chó
1 NguyÔn ThÞ V©n Anh 8/10/1991 DiÔn Ch©u - NghÖ An  
2 Hoµng Thuú Dung 15/3/1990 Chi L¨ng  - L¹ng S¬n  
3 §ç ThÞ Trµ Giang 19/7/1991 S¬n T©y - Hµ Néi  
4 Ng« ThÞ H»ng 25/9/1990 Ch­¬ng Mü - Hµ Néi  
5 Phïng ThÞ 17/8/1991 Ba V× - Hµ Néi  
6 TrÇn ThÞ H¹nh 22/8/1991 Yªn Dòng - B¾c Giang  
7 TrÇn ThÞ Hång 12/10/1991 TP Ninh B×nh - Ninh B×nh  
8 Lª ThÞ HËu 25/12/1990 Th­êng TÝn - Hµ Néi  
9 NguyÔn ThÞ HiÒn 19/11/1991 QuËn §å S¬n - H¶i Phßng  
10 NguyÔn V¨n  Hoµn 11/2/1990 Lôc Ng¹n - B¾c Giang  
11 NguyÔn V¨n Huy 1/11/1991 La¹ng Giang - B¾c Giang  
12 Lª ThÞ HuyÒn 20/5/1990 NghÜa §µn  - NghÖ An  
13 §µo ThÞ 24/10/1988 B×nh Giang - H¶I D­¬ng  
14 NguyÔn ThÞ Tè Linh 9/9/1990 Thanh S¬n - Phó Thä  
15 L« ThÞ  12/8/1991 Con Cu«ng - NghÖ An  
16 Lß Ngäc MÕn 2/6/1991 Mai S¬n - S¬n La  
17 NguyÔn ThÞ Nga 25/1/1990 Kim B¶ng - Hµ Nam  
18 Hoµng H÷u  NghÞ 1/11/1988 H÷u Lòng - L¹ng S¬n  
19 §Æng ThÞ NguyÖt 10/1/1990 S«ng M·  - S¬n La  
20 NguyÔn ThÞ Nhung 15/7/1990 Yªn Dòng - B¾c Giang  
21 NguyÔn ThÞ Nhung 19/4/1991 Quèc Oai - Hµ Néi  
22 Lª ThÞ Nh­ Quúnh 27/8/1990 Mai S¬n - S¬n La  
23 NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn 9/8/1991 Yªn Ch©u - S¬n La  
24 Léc ThÞ T×nh 11/5/1988 Léc B×nh - L¹ng S¬n  
25 Ng« ThÞ Th¬m 26/10/1991 T©n Yªn - B¾c Giang  
26 Ph¹m ThÞ Th¶o